ترابيان:هيچ كربي تازه اي به گزينه هاي مربيگري تيم ملي اضافه نشده